Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη

Αστική Ευθύνη είναι η υποχρέωση που έχει κάθε πρόσωπο, είτε είναι ιδιώτης είτε επαγγελματίας ή επιχείρηση να αποκαταστήσει τη ζημιά που προκάλεσε με πράξη ή παράλειψή του σε τρίτους, παράνομα και υπαίτια.

Σύμφωνα με το νόμο 2496/1997 περί ασφαλιστικής σύμβασης, με την ασφάλιση αστικής ευθύνης ο ασφαλιστής αναλαμβάνει την υποχρέωση να αποζημιώσει σύμφωνα με τους όρους της ασφαλιστικής σύμβασης τον ασφαλισμένο του, καλύπτοντας τις δαπάνες του που απορρέουν από την απόκρουση και την ικανοποίηση αξιώσεων τρίτων σε βάρος του για ζημίες που προκλήθηκαν σε αυτούς (τρίτους) από αμέλεια του ασφαλισμένου.

Ο κλάδος ασφάλισης αστικής ευθύνης είναι ένας ιδιαίτερα σύνθετος και αναπτυσσόμενος στη χώρα μας ασφαλιστικός κλάδος. Οι ασφαλιστικές λύσεις που προσφέρει αποτελούν χωρίς αμφιβολία σημαντικό εργαλείο για την προστασία και ανάπτυξη της σύγχρονης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ορισμένες από τις ασφαλιστικές λύσεις που παρέχει σήμερα ο κλάδος αστικής ευθύνης είναι:

  • ασφάλιση αστικής ευθύνης μικρών / μεγάλων επιχειρήσεων και εργοστασιακών μονάδων
  • ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης παρόχων υπηρεσιών, όπως λ.χ. ιατρών, φαρμακοποιών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων, λογιστών, διαμεσολαβούντων, τουριστικών πρακτόρων
  • ασφάλιση αστικής ευθύνης εργοδότη
  • ασφάλιση αστικής ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα
  • ασφάλιση αστικής ευθύνης διευθυντών & στελεχών διοίκησης (D&O)
  • ασφάλιση περιβαλλοντικής ευθύνης
  • ασφάλιση κλινικών μελετών και δοκιμών φαρμάκων
  • ασφάλιση ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων